Paradigma Dergi/Aşama 1

Türkiye'nin ve akademik dünyanın ihtiyaçlarından doğan, tarih disiplini tümelinde oluşturulmuş disiplinler arası akademik dergidir."

          Merhaba sevgili okurlar, yazarlar, araştırmacılar ve akademisyenler;

bir grup araştırmacı öğrenciler olarak karşınızdayız. Çıkarmak istediğimiz “Paradigma Dergi” için desteklerinize ihtiyacımız var.

Derginin Kuramsal ve Yöntemsel Yapısı:

          Paradigma Dergi, merkezi Ankara Üniversitesi’nin Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde öğrenim gören birkaç gencin ışığında var olmuştur. Derginin, içeriği itibarıyla bir üniversite veya şehir ile kendimizi kısıtlamamak için diğer üniversiteler ve şehirlerde de faaliyet göstermeyi amaçlıyoruz. Paradigma Dergi tarih disiplini tümelinde ve diğer disiplinlerin de eşit paydada tikel nitelikte bulunduğu bir yapıda kurulmuştur. Dolayısıyla tarih tümelinde geniş bir perspektifte interdisiplin dergi kurma hedefiyle yola çıkılmıştır. Disiplinler dergi içerisinde bir hayli çeşitlilik göstermektedir. Bunun sebebi ise günümüz dünyasının net çizgiler ile birbirinden ayrılamayacak olmasından kaynaklanmaktadır. Derginin içeriği aynı şekilde net çizgilerle sosyal bilimler-doğa bilimleri ya da dijital sahalar olarak da ayrılmamaktadır. Bizim amacımız bu sahaları doğru bağlamda, doğru yöntemle birleştirmektir. İlerleyen dünya bizi, tarihsel süreci farklı bir perspektifte izlemeye ve yeni bir tarih çizgisiyle yazmamıza zorlamaktadır. Buna bağlı olarak yeni ahlak tartışmaları, sinema anlayışları, üretim şekilleri, toplum görüşleri vb. ortaya çıkacaktır. Bunu ise kolektif düzlemde tartışamadıktan sonra ufuk, gerçeklikten ziyade bir yansımadan ibaret olacaktır. Bu gerçeklik ise dergimizin bağlamında yarattığımız kolektif düşünceden; var olan dinamiklerin ve formların düşünsel yöntem ile farklı, ileri ve çok yönlü hale gelen dinamiklerden ve formlardan meydana gelmektedir.

          Yüzeysel olarak bahsettiğimiz kuramsal çerçevenin hedefine ulaşabilmesi için yöntemsel olarak da yeni bir atılım gereklidir. Öncelikle profesyonel düzeyde gerçekleştirmek istediğimiz interdisiplin bakış açısını kolektif hale getirebilmek için çalıştay sistemiyle çalışacağız. Dergide, farklı disiplinlere mensup yazarlar 3-5 kişilik gruplara ayrılarak çalışacaktır. Çeşitli disiplinlerden yazarların oluşturduğu bu gruplar ortak makaleler çıkaracaktır. Bu grup makaleleri, herhangi bir konunun ihtisas sahibi olan bir kişinin tekelindeki bakış açısında oluşturulmasından ziyade bir topluluğa mal edilecektir. Dolayısıyla bir nevi, cismin her yüzünü aynı anda görmüş oluyoruz. Bu durum, farklı PH metrelerin aynı sıvıya temasıyla yapılan ölçüme benzemektedir. Bu yüzden dergi kadromuz, toplu çalışma zihniyetine sahip, hoşgörülü ve akademik insanlardan oluşmaktadır.

Derginin İçeriği:

          Paradigma Dergi, kendi içerisinde 6 bölüme ayrılmaktadır:

 • Tarih Öncesi Dönem
 • İlk Çağ
 • Orta Çağ
 • Yeni Çağ
 • Yakın Çağ
 • Ek Bölüm (Mitoloji, Sinema ve Evrim konuları yer almaktadır)

          Her bölümün kendisini meydana getirdiği disiplinler vardır. Dolayısıyla her bölümün de altında profesyonel düzeyde çalışacak disiplinler bulunmaktadır. Bölümlerin de kendi içinde özgün olarak bulundurduğu disiplinler vardır (İlk Çağ’ın spesifik olarak Sumeroloji, Hititoloji gibi disiplinleri barındırması veya Yakın Çağ’ın spesifik olarak Bilgisayar Mühendisliğini barındırması gibi.) Dergi ekibimiz farklı disiplinlerden birçok insanı aramızda görme konusunda isteklidir. “Kuramsal ve yöntemsel yapımız” adlı bölümde de bahsettiğimiz gibi birçok alandan insanın olması kolektivizme katkı sağlayacaktır. Ayrıca “çağ” kavramını da dergimizde tartışmaya sunarak subjektif olan bu adlandırmayı yeni bir forma ulaştırmayı da hedeflemekteyiz. Fakat dergimizin de bir noktadan başlamasını istediğimiz için güncel olarak kullanılan çağ adlandırmalarını biz de kısa sürecek bir ön kabul ile kullanacağız. Bu açıdan da bakıldığında gelişmeye sürekli açık, dinamik bir yapısı bulunmaktadır.

          Ayrıca dergimizin bir çeviri ekibi de bulunmaktadır. Çeviri ekibimiz sayesinde grup makalelerini İngilizce’ye de çevirerek evrenselliğe ulaşacağız. Ayrıca dergimizin içerisinde QR kod desteği ile birlikte makalenin konusuyla ilgili birçok görsel destek de sunulacaktır.

Platformlar:

          Paradigma Dergi 3 ayrı kanaldan topluma ulaşacaktır. Birinci kanal yazılı/basılı kanaldır. Dergi sektöründe hala yazılı/basılı dergilerin tercihinin yüksek olduğu görülmektedir. İkinci kanal Paradigma Dergi’nin E-Pub formatıdır ve abonelik sistemiyle çalışacaktır. Üçüncü kanal ise yalnızca web yazılarıyla oluşturulacak olan internet sitesi olacaktır.

Destekler ile Yapılacaklar:

 • Paradigma Dergi’nin oluşturulabilmesi için gerekli olan şirket kurulumunun masrafları karşılanacaktır.
 • Paradigma Dergi’nin basım maliyetleri karşılanacaktır.
 • Paradigma Dergi’nin Türkiye’deki belirli şehirlere (değişkenlik gösterebilir fakat şu aşamada İstanbul, Ankara olarak düşünülmektedir) dağıtım masrafları karşılanacaktır.
 • Paradigma Dergi’nin süreç içerisindeki genel masrafları karşılanacaktır.
 • Paradigma Dergi’nin uzun olmayan bir gelecekteki ofis masrafları karşılanacaktır.

Destek Formatı:

            Paradigma Dergi’nin çıkarılabilmesi için 60.000 TL bütçeye ihtiyacımız vardır. Fakat biz bu gerekli bütçeyi 4 parçaya bölmeyi uygun gördük. Dolayısıyla Paradigma Dergi Projesini “Aşama-1, Aşama-2, Aşama-3 ve Aşama-4” şeklinde sunacağız. Bunun da sebebi her 15.000 TL değerindeki Paradigma Dergi Proje parçasının hedefine ulaşarak diğer parçaya sağlıklı ve başarılı bir şekilde geçmesidir.

Destekleriniz için teşekkürlerimizi sunar, iyi günler dileriz.

          Dear readers, authors, and all of the concerned researchers and professionals from academia and civil society;

It is a true pleasure for us as a group of undergraduate researchers to present Paradigma Journalwe will need your support for the journal that we hope to publish soon.

The Theoretical and Procedural Structure of the Journal:

          Paradigma Journal has come into being in the light of several young people studying at the Faculty of Language, History and Geography at Ankara University. We aim to carry out this project in other universities and cities so as to not restrict ourselves to only one educational institution and location in terms of the content of the journal. Paradigma Journal has been structured basing itself around the discipline of history with other disciplines acting with equal attributions. Hence, we have set out to create an interdisciplinary journal that bases itself on history on a broader sense. The disciplines vary considerably in the journal. This is due to the fact that today’s world cannot be separated with clear lines. Likewise, the content of the journal cannot separate social sciences from natural sciences or digital fields with clear lines. Our intention is to combine all these fields using the right method in the right context. The developing world forces us to analyze the historical process from a different perspective and write it down in a new way. Accordingly, it is inevitable that new ideas about morality, cinematic approaches, types of production and views of society etc. will form. If we cannot discuss them on a collective level, then the horizon will be an illusion rather than a reality. The reality has resulted from collective consciousness that we have created in the context of the journal; differently from the intellectual method of existing dynamics and forms, and dynamics and forms that have become advanced and versatile.

          A new breakthrough is methodologically essential because the theoretical framework we superficially mentioned above should achieve its goal. First off, we will work in a group through a workshop system in order to provide a niche for an interdisciplinary aspect we would like to take on as well as to turn this aspect into the collectivity. In the journal, authors from different disciplines will work in groups of three or five people. These groups of writers from various disciplines will produce joint articles. This wide range of articles will be attributed to the point of view of a community rather than that of a specialist who is competent on a field. Therefore, we will have seen every face of an object to some extent. This situation resembles the measurement made by submerging distinct PH meters in the same liquid. As a result, our journal staff consists of tolerant and academic people with multi-working mentality.

The Content of the Journal

 Paradigma Journal is divided into 6 chapters

 • Prehistoric Period
 • The Early Age
 • The Middle Age
 • The New Age
 • The Modern Age
 • Appendix (Including Mythology, Cinema and Evolution Subjects)

           Each department has its own disciplines and these disciplines are genuinely intertwined with one another. (Whereas Prehistoric age specifically covers disciplines such as Sumerology and Hittitology, the Modern Age specifically covers Computer Engineering). Our Journal team is willing to work with the specialists from many various disciplines. As we mention in the chapter, “The theoretical and Procedural Structure” having the presence of a lot of people from many different specialties will contribute to collectivity of the journal. Besides, we aim to bring the term “age” into discussion and offer it a new definition rather than its subjective interpretation. On the other hand, we will start off by using the generic names of the periods in order to clear the way for further discussions and suggestions within our dynamic and innovative mindset.

          Additionally, the journal includes an international layout to accommodate translation into English and Turkish versions with the support of the translators. Thus, the universality of the journal will be able to enable the best access to readers from around the world. The journal will also contain QR Codes as well as a wide range of virtual documents which may provide a joy of entertainment for readers.

Platforms

          Paradigma Journal will reach society through three different mediums. The first medium is written/printed. Since, of all the mediums the most preferable are still written and printed ones. The second medium is E-Pub format of Paradigma JournalIt will work with a subscription system. The third one will include a website which consists of only online manuscript.

The things to be done with supports 

 • The expenses of company establishment will be covered so as to publish the journal.
 • The print costs of Paradigma Journal will be covered.
 • The costs of  Paradigma Journal’s distribution to certain cities in Turkey ( it may vary, however; at this stage Istanbul, Ankara are considered) will be paid
 • The overhead of Paradigma Journal in the process will be covered.
 • Office expenses will be covered in the event of that Paradigma Journal doesn’t continue.

Supplementary Format

Paradigma Journal requires a certain budget of about 60.000 Turkish liras in order to be published. The required budget is considered to be divided into 4 parts. Thus, this project will be presented in the way of Stage - 1, Stage - 2, Stage - 3 and Stage - 4. The main motive of this is to have each issue of the Paradigma Journal Project that costs 15.000 Turkish Liras achieve its objective and thereafter successfully proceed to publish the next issue.

Thank you for your support and have a good day.

TEMEL KADRO

Yılma Başar Korkmaz (Genel Yayın Yönetmeni): 18.12.1998 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlköğrenimini (Cumhuriyet İlköğretim Okulu) ve ortaöğrenimini (Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi) İstanbul'da tamamladı. Lisede kulüp yöneticiliği, kulübün gazetesinin genel yayın yönetmenliğini ve tasarımını yaptı. Minimal düzeyde Python kod bilgisi vardır. 3D Maya programı ile 3D tasarımlar yapar. Heykel ile ilgilidir. Kısa bir süre Almanya, Hollanda ve Lüksemburg'da bulundu. Ankara Üniversitesi/Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde tarih lisans 3. sınıf öğrencisidir. Üniversite'de Disiplinlerarası Araştırma Topluluğu'nun kurucu üyesidir. Orta seviye İngilizce bilmektedir.

Mustafa Serdar Erbil (Yayın Sekreteri): 1997 yılında Ankara’da doğdu. İlköğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra ortaöğrenimini Kayseri’de 2015 yılında tamamladı. Aynı yıl Antalya Akdeniz Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi bölümünde eğitim görmeye hak kazandı. Burada eğitim gördüğü iki yıl içerisinde akademik açıdan aradığını bulamamasından ve hayallerindeki lisans bölümünün tarih olmasından dolayı tekrardan üniversite sınavına girip 2017’de Ankara Üniversitesi/Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde Tarih bölümünü kazandı. Şu an Tarih bölümü lisans 3. Sınıf öğrencisi olarak devam etmektedir. Üniversitede Disiplinlerarası Araştırma Topluluğu’nda kurucu üye konumunda bulunmaktadır. Paradigma Dergi’nin sekreterliğini yapmakta. İyi seviyede İngilizce bilmekte. İtalya ve Fransa’da çeşitli yerleri gezdi. Boş zamanlarında çeşitli spor dalları ve çeşitli sanat dallarıyla ilgilenmektedir.

Dilan Aydemir (Yazı İşleri Sorumlusu):  1997 yılında Ankara’da doğdu. 2009 yılına kadar İstanbul’da yaşadı. Ortaöğrenimini İzmir’de tamamladı. 2015 yılında Bergama 14 Eylül Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi - Felsefe bölümünü kazandı. 2017-2018 Güz Dönemini ERASMUS programıyla Polonya’daki Lodz Üniversitesi’nde tamamladı. Şuan 3.sınıf öğrencisi. İleri seviyede İngilizce ve başlangıç seviyesinde Almanca biliyor. 2018 yılının başından beri Fransız Kültür Merkezi’nde Fransızca öğrenmekte. 16. Lisans ve 9. Lisansüstü Türkiye Felsefe Öğrencileri Birliği (TÜFÖB) Kongre’sinde bir bildiri sundu. 3. Türkiye Estetik Kongresi’nde gönüllü olarak görev aldı. Üniversitenin Disiplinler arası Topluluğunda kurucu üye. Çocukluğundan beri resimle ilgilenir. Sık sık seyahat eder ve yazı yazar. Felsefe, sinema, sanat, bilim kurgu ve animasyon alanında çalışmalarına devam etmekte.

Mutlu Adıyaman (Editör): 1999 yılında Yozgat’da doğdu. İlköğrenimin ardından ortaöğrenimimi yatılı bir okulda sürdürdü. Babasını kaybetmesinin ardından İstanbul’a taşınarak ortaöğrenimini de burada tamamladı. Ortaöğrenimi boyunca edebiyat dalındaki ilçe yarışmalarında ödüller kazandı. 2018’in sonlarına doğru ilk kitabını (Tımarhane) yayınladı. Beykent Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü okumakta. Kitap çalışmalarına devam etmektedir.

İhsan Oğuz Sunel (Çeviri Ekibi Sekreteri): 2 Mart 2000 tarihinde Ankara’da doğdu. İlköğrenimini (Salih Alptekin İ.Ö.O.) ve ortaöğrenimini (Kirami Refia Alemdaroğlu A.L.) Ankara’da tamamladı. Ortaöğrenimi sırasında COMENIUS Projesi kapsamında Norveç’e gitti. Birleşik Krallık, İtalya, Fransa, Çin, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Kazakistan, Çek Cumhuriyeti, Avusturya ve Rusya’da çeşitli yerleri gezdi. Birleşik Krallık’da İngilizce eğitimi gördü. İleri seviyede İngilizce ve Rusça bilmekte. Orta seviyede saksafon ve gitar çalmakta. 2018 yılında ortaöğrenimini tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi/Mülkiye’de Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde eğitim görmeye hak kazandı. Şu an lisans 2. sınıf öğrencisi olarak devam etmekte. Köktuğ Kazak Kültür Derneği’nde Yönetim Kurulu üyesi. Boş vakitlerinde çeşitli spor ve sanat dallarıyla ilgileniyor.NOT: Ödüller kısmında dergi hediyeli ödüllerimiz, dergimiz basıldığı zaman gönderilecektir. 

Ekip

Şehirler

Proje takımı henüz video eklemedi.
Proje takımı henüz resim eklemedi.
Henüz güncelleme yapılmadı.
Projeyi takip edersen güncellemeleri görebilirsin.
Henüz yorum yapılmadı.
Projenin ilk yorumunu yapmaya ne dersin?
Henüz destek yapılmadı.
Projenin ilk destekçisi olmaya ne dersin?
350 TL TOPLANDI
Hedef 15.000 TL
%2
2 DESTEKÇİ
SÜRE TAMAMLANDI
Hedefine ulaşamayan projelerde destekler, destekçilerine hiçbir kesinti olmadan iade edilir.
Money Sonlandı
Avatar
Proje Sahibi
Yılma Başar Korkmaz
Ankara, Türkiye
ÖDÜLLER
Proje takımı henüz ödül eklemedi.