WEB SİTESİ ÜYE SÖZLEŞMESİ

WEB SİTESİ ÜYE SÖZLEŞMESİ

A-TARAFLAR

İşbu sözleşme bir taraftan resmi adresi “Cumhuriyet Caddesi no: 40/3, Elmadağ, İstanbul 34367” olan FONGOGO BİLİŞİM BİLGİSAYAR TEKNOLOJİ REKLAM VE DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (bundan sonra FONGOGO olarak anılacaktır) ile, diğer taraftan FONGOGO sitesini kullanmak üzere işbu sözleşme hükümlerini kabul etmiş olan kullanıcı (bundan sonra ÜYE olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

B-TANIMLAR

Üye: Siteyi kullanmak üzere işbu kullanıcı sözleşmesini okuyup kabul ederek siteye kayıt formunu doldurarak kaydolan tüm gerçek ve tüzel kişiler.

FONGOGO Siteleri : çeşitli üst düzey alan adları (Top-Level-Domains) altında (_____.com, ____.de vb.) ve çeşitli alt alan adları (Subdomains) veya bu alan adlarının armaları altında FONGOGO’NUN hizmetlerini sunduğu tüm web siteleri, işbu sözleşmede genel olarak “FONGOGO web siteleri” olarak adlandırılacaktır.

Profil: Üyenin kendisini FONGOGO’ya ve diğer üyelere tanıtmak amacıyla hazırlamış olduğu ve resim, yazı, bağlantı ve diğer öğelerden oluşan tanıtıcı alan.

Üye tercihleri: üyenin siteye üye olduktan sonra FONGOGO tarafından kendisine sunulacak olan seçenekler arasından istediklerini seçerek oluşturacağı tercihlerin tamamı.

C-AMAÇ VE KONU

İşbu Sözleşme FONGOGO sitelerinde, FONGOGO tarafından yapılabilecek tüm geliştirme ve değişiklikler ile site üyelerinin siteyi kullanırken tabi olduğu kurallar ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini kapsar.

D-FONGOGO’nun HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

D.1.ÜYE’nin portal üzerinden yapacağı tüm destek ve yardımlarda, ÜYE tarafından gönderilen paranın tamamı doğrudan ilgili kişi veya sivil toplum örgütünün hesabına aktarılacak, bu bedel üzerinden herhangi bir kesinti yapılmayacaktır. FONGOGO yapılan işlemden doğrudan bir komisyon kesmemekte, üyelerin portalı kullanarak destek oldukları gerçek kişilerden ve sivil toplum kuruluşlarından oluşturulan trafik, proje süresi, toplanan destek ve benzeri kriterlere göre ilgili ve FONGOGO arasında yapılan sözleşme ile belirlenen oranda bir portal kullanım ücreti almaktadır.

D.2. FONGOGO önceden yapılacak bir uyarıya gerek kalmaksızın, sitenin içeriğini ve kullanım şeklini dilediği zamanda değiştirebilir; üyelik gerektirmeyen hizmetleri zaman içerisinde üyelik gerektirir hale dönüştürebilir; ek hizmetler verebilir, bazı hizmetleri kısmen veya tamamen değiştirebilir, kaldırabilir, ücretli verebilir; üyenin siteyi kullanmasını herhangi bir neden göstermeksizin engelleyebilir.

D.3. FONGOGO, FONGOGO sitelerinde sunulan hizmet nedeniyle hafif ihmal seviyesindeki kusurlarından sorumlu tutulmayacaktır. Ağır ihmal ve kastın varlığının ispatlanması durumunda ancak bu ihmal ve kasıtla doğrudan bağlantılı olan zararları tazmin ile yükümlüdür.

D.4. Üye, FONGOGO sitelerinin %100 erişilebilirliğinin teknik açıdan mümkün olmadığını kabul eder. FONGOGO web sitelerini kesintisiz erişilebilir tutmak için en üst düzeyde özeni gösterir ve bu konuda benzer hizmetler sunan kişi ve kurumların almakta oldukları tüm önlemleri alır. Ancak, özellikle periyodik bakım, güvenlik ve kapasite sorunları ile FONGOGO'nun etki alanı dışındaki durumlar ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla örneğin kamu iletişim ağlarındaki arızalar, elektrik kesintileri savaş, grev, doğal afet gibi, FONGOGO web sayfalarında kısa süreli arızalara veya hizmetlerin geçici olarak verilememesine neden olabilir. Üye işbu sözleşme ile bu türlü hizmet kesintilerinden dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunmamayı kabul ve taahhüt eder.

D.5. FONGOGO sitelerinin amacı mevzuata, genel ahlak kurallarına ve toplumda kabul edilen diğer kurallara uygun projeler için paylaşım ve yardımlaşma ortamı sağlanması olduğundan, FONGOGO sitelerine üyelik başvurusu yapan herkesi üye olarak kabul etmek yükümlülüğü altında değildir. FONGOGO üyelik başvurularını tamamen kendi inisiyatifi ile kabul veya reddetme hakkına sahiptir.

D.6. FONGOGO üyeye sadece, üyeleri diğer üyeler ile bir araya getirmek için bir portal ve bu amaçla, üyelerin genel olarak birbirleriyle ilişkiye geçebilmelerini, projelerini tanıtabilmelerini, birbirlerine destek olmalarını ve bu konularda bilgi, belge paylaşabilmelerini ve sohbet edebilmelerini sağlayacak teknik bir uygulama sunmaktadır. FONGOGO üyelerinin arasındaki iletişim içeriğine katılmaz. FONGOGO, FONGOGO üyelerinin FONGOGO web siteleri üzerinden yapacakları hiçbir hukuki işleme ve sözleşmede taraf, kefil, garantör, lehdar veya hiçbir şekilde hak ve yükümlülük sahibi değildir. Üyeler FONGOGO sitelerini kullanarak yapacakları her türlü hukuki işlemden bizzat kendileri sorumludurlar.

D.7. FONGOGO sitelerinde yer alan bağlantılar, reklamlar, banner ve benzerleri FONGOGO tüzel kişiliğinden bağımsız gerçek veya tüzel kişilerdir. FONGOGO bu partnerlerin FONGOGO siteleri üyelerine sunmakta oldukları mal ve hizmet önerilerinin üyelere sunulmasına aracılık etmektedir. Bu nedenle FONGOGO hiçbir şekilde bu şirketlerin sunmakta oldukları mal ve hizmetlere ilişkin sözleşme ve diğer hukuki işlemlere taraf değildir, bu mal ve hizmetlere ilişkin herhangi bir kefalet, garanti veya diğer bir teminat taahhüdünde bulunmamaktadır. FONGOGO bu şirketlerin hiçbir eyleminden dolayı sorumlu tutulamaz.

D.8. FONGOGO sitelerinden başka internet sitelerine yapılmış olan bağlantılar (link) sadece üyeye referans sağlama amaçlı olup FONGOGO ilgili sitede sunulan içeriklerle hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır. Üye bu bağlantıları kullanarak ilgili siteye erişmekle FONGOGO’nun hukuki yükümlülük alanından çıkacağını ve bu bağlantıların tıklanması ve herhangi bir siteye erişilmesi sonucu uğrayabileceği zararlar nedeni ile FONGOGO’dan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

D.9. FONGOGO, üyelerinin kayıt sırasında sağladıkları bilginin ve kullanımları sırasında FONGOGO sitelerine yükleyecekleri bilgi, belge ve diğer materyalin gerçek ve hukuka uygun olup olmadığını yalnızca ilk bakışta görülebilecek eksik ve yanlış beyanlar ve hukuka örf adete aykırı hususlar açısından kontrol etmekte, beyanların doğruluğunu sağlamak için elinden gelen kontrolü yapmaktadır. Ancak, FONGOGO’nun bu kontrolü kendisine sunulan bilgi ve belge ile sınırlı olduğundan ve yanlış ve sahte bilgi ve belgeyi kontrolü mümkün olmadığından bu konuda kesin bir tahhütte bulunması mümkün değildir. Dolayısı ile üye bunlara dayanarak herhangi bir işlem yapmadan önce diğer üyelerin sitelere yükleyecekleri bilgi, veri ve diğer materyalin gerçeği yansıtıp yansıtmadığını veya yasadışı olup olmadığını kontrol etmekle yükümlüdür. Üye FONGOGO üyelerinin FONGOGO sitelerine yüklemiş oldukları veri, bilgi veya materyalin gerçeğe aykırı veya yasa dışı olmasından kaynaklanan zararlarından dolayı FONGOGO’ya karşı herhangi bir talep ileri sürmemeyi kabul ve taahhüt eder.

D.10. FONGOGO, üyenin FONGOGO sitelerine vermiş olduğu bilgileri üçüncü kişilerle ve diğer üyelerle üyenin tercihleri doğrultusunda ve bu tercihlerde belirtilen sınırlar çerçevesinde paylaşacaktır. Üye kişisel verilerinin ne oranda paylaşılacağına ilişkin bu tercihlerini yapmakla ifşa edilmesini kabul ettiği kişisel verilerinin koruma kapsamından çıkacağını ve daha sonra bu konudaki tercihlerini değiştirmesinin önceden yapılmış olan ifşalar nedeni ile herhangi bir talepte bulunma hakkı sağlamayacağını kabul eder.

D.11. FONGOGO üyenin FONGOGO sitelerine yükleyeceği her türlü veriyi kötü niyetli üçüncü şahısların ele geçirmesini engellemek için benzer oluşumların kullandığı her türlü teknolojik önlemi alacaktır. Ancak gerekli tüm önlemleri almış olmasına rağmen siteye yüklenen verinin kötü niyetli üçüncü kişilerce ele geçirilmesinden FONGOGO sorumlu olmayacaktır. Üye bu durumda FONGOGO’dan herhangi bir talepte bulunmamayı kabul ve taahhüt eder.

D.12. FONGOGO sitelerini sadece 18 yaşından büyükler kullanabilir. FONGOGO 18 yaşından küçük kişilerin sitelere üye olmalarından ötürü hiçbir şekilde doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecek olup bu nedenle uğrayacağı her türlü zararlar için zarara neden olan üyelere ve/veya yasal temsilcilerine aynen rûcu etme hakkını haizdir.

D.13. Üyelerin FONGOGO tarafından sunulan hizmetlerden/servislerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları Siteye erişim için kendilerine verilen bilgilerin (üye ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, bunların 3. kişilerin bilgisinden ve kullanımından beri tutulmasıyla ilgili hususlar tamamen üyelerin sorumluluğundadır. Üyelerin sisteme giriş bilgilerinin güvenliği, saklanması, üçüncü kişiler tarafından kullanılması ve benzeri hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kendilerinin ve/veya 3. kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlar nedeniyle FONGOGO’nun doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

D.14. Üye tarafından girilen her bilgi FONGOGO veritabanında saklanacak olup bu bilgiler gizli tutulacaktır. Şu kadar ki, söz konusu gizlilik, bu bilgilerin kanunen açıklanmasını zorunlu kılan haller için geçerli değildir. FONGOGO’nun herhangi bir kusuru olmaksızın bu bilgilerin 3. şahıslara dağıtılması ve/veya kullanımına sunulması halinde FONGOGO site yöneticileri, moderatörler ya da idareciler hiçbir surette sorumlu tutulamaz.

D.15. FONGOGO, üyenin bilişim sistemlerine FONGOGO sitelerinin kullanımı nedeni ile üyelerin bilgisi dahilinde herhangi bir yazılım, kod, script, eklenti (add-on) ve benzeri sisteme müdahale edici, sistemin çalışmasını değiştirici veya düzenleyici araç yüklemeyecek, kurmayacak veya göndermeyecektir. Ancak üyenin bazı bilgilerinin hatırlanmasını istediği ve bu yöndeki tercihini gerek FONGOGO siteleri gerekse tüm siteler için belirlemiş olduğu durumlar bu kuralın istisnasını oluşturacaktır. Bu tercihlerin üyenin bilişim sistemi veya siteler üzerinde tanımlanması ile üye bu tercihlerin kullanılması için gerekli teknik araçların bilişim sistemine yüklenmesini, bunların sistemin çalışmasına müdahale etmesini ve değiştirmesini kabul etmiş sayılacaktır. FONGOGO bu tercihlerden kaynaklanabilecek güvenlik açıklarından sorumlu değildir.

D.16. Kullanıcı kayıt formunu doldurup formun altında bulunan “kabul ediyorum” butonunu tıkladığında bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

D.17. FONGOGO üyelerin işbu üye sözleşmesine veya FONGOGO siteleri kullanım kurallarına aykırı hareket etmeleri durumunda işbu üye sözleşmesini hiçbir bildirime gerek kalmaksızın derhal feshetme hakkına sahiptir.

D.18. Üye, sitelerin üyelik ayarları bölümünden üyeliğini iptal edebilir. Üyeliğin iptal edilmesiyle birlikte üyenin kullandığı rumuz diğer üyeler tarafından seçilip kullanılabilir hale gelir. İptal edilen üyeliğe dair bazı kayıtlar (mesajlar, profilde verilen bilgiler vb.) güvenlik amacıyla 1 ay (30 gün) süreyle sitelerin veritabanında tutulur. Bu sürenin sonunda iptal edilen üyeliğe ilişkin tüm kayıtlar veritabanından silinir.

D.19. Üyenin, üyelik kayıt prosedürleri sırasında verdiği bilgiler, üye profilleri ve üyenin profiline eklediği fotoğraflar, tanıtım filmleri, resimler yazılar ve benzeri sitelerin reklamının yapılması ve pazarlanması amacıyla kullanılabilir.

D.20. FONGOGO üyelere haber vermeksizin üyelik sözleşmesi içeriğinde değişiklikler yapma hakkına sahiptir.

D.21. FONGOGO, üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürebilir. FONGOGO ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

E- ÜYENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Üye;

E.1. Sitede yer alacak profil oluşturma, yazışma, tanıtım, proje oluşturma, yorum yapma, destek olma ve benzeri başlıklara ilişkin alanları yalnızca bu alanların kullanım amacıyla bağlantılı mesaj ve materyal göndermek amacıyla kullanmayı ve bu sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte kullanımlarını aşağıda sayılan sonuçları doğuracak biçimde gerçekleştirmeyeceğini kabul , beyan ve taahhüt eder. Üyenin FONGOGO siteleri kullanımı sırasında aşağıda örnek olarak sayılmış olan ve fakat sınırlayıcı olmayan davranışlar veya yürürlükteki mevzuata veya genel ahlak ve adaba aykırı, toplumu veya diğer üyelerı rahatsız edici davranışlarda bulunması FONGOGO’ya üyenin sözleşmesini derhal feshetme ve yasal yollara başvurma hakkı verir. Üye bu durumda herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacağı gibi FONGOGO’nun bu durumda üyenin FONGOGO sitelerine yüklemiş olduğu her türlü bilgiyi yayından kaldırma ve silme hakkına sahip olduğunu ve bu verileri iade yükümlülüğü olmadığını kabul eder. FONGOGO sitelerinin kullanımı sırasında üyenin gerçekleştirmemeyi kabul ve taahhüt ettiği hareketler bu sayılanlarla sınırlı olmamak ve örnekleyici olmak kaydı ile şunlardır:

E.2. T.C. Anayasa ve Kanunlarına aykırı davranışlarda bulunmak, bu itibarla hakaret, iftira, sövme, tehdit, kişilik hakları ve özel hayatın gizliliğini ihlal başta olmak üzere kişilerin yasal haklarını ihlal eden davranışlar,

E.3. Yürürlükte olan Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında 5651 Sayılı Kanun’un 8. maddesinde sayılanlar başta olmak üzere yalan, haksız, müstehcen, yakışıksız içerikleri veya yasa dışı materyal veya bilgiyi yayınlamak, postalamak, dağıtmak ve veya yaymak veya olay tarihinde yürürlükte olacak ilgili mevzuata aykırı haraketlerde bulunmak,

E.4. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve telif hakları ile ilgili yürürlükteki sair mevzuat tarafından korunan eser, yazılım veya materyallerden hak sahibi veya mali hakları kullanma hakkı sahibi olmadıklarını yaymak, dağıtmak, kişilerin istedikleri yer ve zamanda erişebilecekleri şekilde kullanıma sunmak,

E.5. Virüs içeren, bozulmuş dosyaları veya başkalarının bilgisayarındaki faaliyetlere zarar veren yazılım ve programları yüklemek veya ek olarak göndermek

E.6. Yüklenen dosyalardaki eser sahibi ve mali hak sahibine ilişkin bilgileri, yasal uyarıları veya tescilli şekil, işaret ve etiketleri veya benzer her türlü dijital hak yönetimi aracını silmek ve değiştirmek,

E.7. Yüklenen bir dosyadaki yazılım veya malzemelerin orijinal kaynaklarını değiştirmek,

E.8. Diğer üyeleri spam (yaramaz ileti), istenmeyen mesaj, aynı anda birden fazla üyeye gönderilecek yığın mesaj veya tekrarlanan mesajlar göndererek rahatsız etmek,

E.9. Strüktürel satış önemlerinin (Multi-Level-Marketing veya Multi-Level-Network-Marketing gibi) uygulanması veya reklamının yapmak veya destelemek,

E.10. FONGOGO web sitelerindeki hizmetlerin usulüne uygun olarak kullanılması için gerekli olmadığı sürece bloke etmek, üstüne yazmak, değiştirmek, kopyalamak, “Robot/Crawler” arama motorları teknolojisi kullanılarak kopyalamak,

E.11. FONGOGO bilişim sistemleri veya FONGOGO tarafından kullanılan ve üçüncü şahıslarca sunulan sistemler üzerine normal kullanım yükünün üzerinde aşırı yük getirecek her türlü araç, sistem ve yazılımı kullanmak,

E.12. Yasadışı yollarla elde edilen veya üzerinde hak sahibi olunmayan veya koruma kapsamında olan haklar ihlal edilerek üretilmiş /elde edilmiş olan ürün veya hizmetlerin reklamını ve tanıtımını yapmak,

E.13. Satışı ve pazarlaması yasak veya denetime tabii olan mal veya hizmetlerin (örneğin kumar ve çekiliş, bahis hizmetleri, ilaç, tehlikeli maddeler gibi) veya yegâne amacı hak sahibinin haklarının hakları ihlalini veya suç işlenmesini sağlamak olan araçları (örneğin dijital yayın şifresi kırıcılar, ücretli kullanıma sunulan sitelere erişim şifreleri gibi) satmak, pazarlama, tanıtmak, reklamını yapmak,

E.14. Üye, işbu sözleşmeyi kabul ederek FONGOGO sitelerindeki hizmetlerden faydalanmaya başlamakla bu sözleşmedeki şartları kabul etmiş sayılacaktır. Üye daha sonra bu kuralların beklenmedik veya kabul edilemez oldukları iddiasını ileri süremez.

E.15. Kayıt formunda yer alan bilgilerin, içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olacağını, bu hallerde üyeliğinin sona erdirilebileceğini, bu bilgiler arasında yer alan adresinin geçerli tebligat adresi olduğunu, adreste meydana gelebilecek değişikliği FONGOGO’e bildirmediği takdirde bu adrese yöneltilecek tebligatların, tebliğ olunsun olunmasın geçerli addolunacağını,

E.16. FONGOGO tarafından Sitede verilen içeriklerin, servislerin telif hakkının FONGOGO’ya ait olduğunu, bu servisleri sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, hiçbir şekilde izinsiz çoğaltıp, dağıtmayacağını, yayınlamayacağını, pazarlamayacağını,

E.17. Sitenin kullanımından doğan tüm sorumluluğu ve riski üstlendiğini,

E.18. Internete bağlı olduğu zamanlarda zarar amaçlı kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş-çıkışlarının doğrulanması, herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken donanım ve Yazılım ihtiyaçlarının karşılanması, bakımının ve güncellemelerinin yapılması sorumluluğunun kendisinde olduğunu,

E.19. Siteden yararlanırken Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, hali hazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile ileride yürürlüğe girecek olan mevzuata ve FONGOGO’nun Siteye ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı,

E.20. Ayarlar başlığı altında sunulan gizlilik ve güvenlik ayarları alanında belirleyeceği tercihleri doğrultusunda diğer üyelerin görmesine ve erişmesine izin vereceği her türlü bilgi ve verinin diğer üyeler tarafından görülebileceğini ve bu nedenle uğrayabileceği zararları bildiğini, bu ayarları tüm risklerini bilerek ve göze alarak yaptığını ve bu nedenle meydana gelebilecek hiçbir zarardan dolayı FONGOGO’yu sorumlu tutmayacağını,

E.21. Her mesajın ve her türlü verinin siteye gönderildiği kaynak IP adresinin yürürlükte olan mevzuat gereği ve ahlaka ve hukuka aykırı kullanımı engellemek için kaydedilmekte olduğunu bildiğini, bu kayıt işleminin ve ilgili verilerin tutulmasının kişisel verilerin gizliliğini ihlal etmediğini kabul ettiğini,

E.22. Sitenin moderatörlerinin, idarecilerinin ya da Site yöneticilerinin, kendi iradeleri doğrultusuna herhangi bir profili/başlığı/mesajı, projeyi, fotoğrafı, filmi silme, taşıma, kilitleme konusunda tek yetkili olduğunu ve önceden haber vermeksizin bu yetkiyi kullanabileceklerini,

E.23. Üyenin kendi belirlemiş olduğu şifre kullanılarak ve kendi üye adıyla yapacak her türlü işlemden bizzat sorumlu olacağını,

E.24. İşbu sözleşmenin ek sözleşme gerektiren destek olma, proje oluşturma ve benzeri işlelere ilişkin sözleşmeler dışında FONGOGO sitelerinin kullanımı için hazırlanmış yegane sözleşme olduğunu ve bu siteleri kullanmaya başlamış olmakla bu sözleşmeyi kabul ederek geçerli bir akdi ilişki içerisine girmeyi zımnen kabul etmiş olduğunu, bu nedenle işbu sözleşmenin elektronik ortamda akdedilmiş olduğundan bahisle geçersiz olduğunu ileri sürmeyeceğini ve bu sözleşmenin doktrinde kabul edilen anlamı ile genel işlem şartları niteliğinde olduğunu bu nedenle sözleşmeyi kabul beyanı sarih olmasa dahi bu şartların geçerli olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

E.25. Üyeler, FONGOGO’nun yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, üye profillerini, üye bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; üyeliğini üyenin kendisinden başka kişilerin kullanımına açamaz. Bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı FONGOGO doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir.

E.26. Üyenin yaptığı mesajlaşmaların, projelerin, tanıtımların ve dosyaların toplamı FONGOGO’nun belirlediği ve sitelerin ilgili bölümünde bildirdiği sayıdan fazla ise, mesajlar en eski tarihten başlanarak silinebilir. Üye sitelere FONGOGO'nun belirlediği ve sitelerin ilgili yerinde bildirdiği süre boyunca giriş yapmadıysa tüm mesajları silinebilir.

F- TELİF HAKLARI

F.1. Bu sitede yer alan her türlü malzemenin, hizmet ve yazılımların telif hakkı bizzat FONGOGO’ya veya yanlarında gösterilenlere aittir. Üyeler bunları FONGOGO’nun önceden alınmış yazılı izni olmadan herhangi bir yolla çoğaltıp dağıtamazlar.

F.2. Bu sitede görünen her türlü mal ve hizmet markaları ile logolar sahiplerine aittir ve onların önceden alınmış yazılı izinleri bulunmadıkça kullanılamaz.

F.3. Sitede bizzat FONGOGO tarafından sunulan hizmetlerin/servislerin yanı sıra isimlerin kullanım hakları ve Sitede kullanılan tüm görsel ve yazılı içerikler üzerindeki Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 21-25. madde hükümlerinde tanımlanan malî haklar, herhangi bir telif ücretine tâbi olmaksızın ve herhangi bir yer, sayı ve süre kısıtlaması olmaksızın münhasıran FONGOGO ve/veya FONGOGO’nun haklarını kullanmasına izin verdiği ilgili kişilere aittir. Üye söz konusu haklarla ilgili olarak hiçbir koşul altında izin verilen kapsamın dışında yasaya ve ahlaka aykırı kullanımda bulunamayacaktır.

G- SÖZLEŞMENİN FESHİ

FONGOGO Siteden yararlanma hakkını başkaca hiçbir ihtar ve bildirime gerek olmaksızın her zaman, derhal ve tek taraflı olarak feshedilebilir.

Üye, İşbu sözleşme çerçevesinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal etmesi durumunda, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olduğunu ve aykırı davranışları nedeniyle FONGOGO’nun, üçüncü kişilere ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarına herhangi ad ve nam altında ödemek zorunda kaldığı, her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için FONGOGO’nun rücu hakkı olduğunu ve rücudurumunda bu bedelleri ilk talepte nakden ve defaten karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye üyeliği her zaman ve neden belirtmeden feshedebilir. Feshi ihbar, e-posta kullanılarak yapılabilir. Feshi ihbarda kullanıcı adının ve FONGOGO web sitelerinde kayıtlı bir e-posta adresinin belirtilmesi gereklidir.

FONGOGO üyenin kendisini zarara uğratacak ve zor durumda bırakacak her türlü eylemi sonucunda ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla örnek olarak aşağıda sunulmuş olan durumlarda üyenin üyeliğine derhal son verebilir:

a) Üye tarafından yasal mevzuata uyulmaması,

b) Üyenin sözleşme yükümlülüklerini ihlal etmesi,

c) FONGOGO web sitelerinde sunulmakta olan hizmetlerin imajının üyenin mevcudiyeti nedeniyle önemli ölçüde olumsuz etkilenmesi (örneğin üyenin kaydolmasından sonra, kendisinin kasten işlediği bir suçtan dolayı ceza almış olduğunun ortaya çıkması),

d) Üyenin, güvenlik güçleri veya yargı organları tarafından izlenmekte olan örgüt, kişi, vakıf, dernek veya cemaatlerin veya onların yöntemlerinin ya da faaliyetlerinin tanıtımını yapması,

e) Üyenin bir veya daha fazla üyeye zarar vermesi veya

f) Üyenin bir yasa dışı örgüte veya tarikata veya Türkiye'de tartışmalı bir topluluğa üye olması.

Önemli bir nedenin mevcudiyeti durumunda FONGOGO, G/3. paragrafa göre fesih hakkından bağımsız olarak üyeye karşı aşağıdaki yaptırımları uygulayabilir:

- Kullanıcıya ait içeriklerin silinmesi,
- İhtar hakkı ve yasal işlem başlatma,
- FONGOGO web sitelerinin hizmetlerine erişimin önlenmesi.

H- Gizli Bilgi ve Veri Koruma

FONGOGO, üyelerin kişilikleri ile ilgili olarak FONGOGO'ya aktardıkları tüm bilgilerin özel bir hassasiyetle kullanılmasının üyeler için çok önemli olduğunun bilincindedir. Bu nedenle FONGOGO, ilgili tüm yasal veri koruma mevzuatına uymaktadır. FONGOGO, üyelerle ilgili bilgileri özellikle yetkisiz üçüncü şahıslara vermeyecek veya üçüncü şahısları bu konuda bilgilendirmeyecektir.

FONGOGO kendisine üyelerce teslim edilmiş olan her türlü veriyi korumak için elinden gelen ve benzeri işletmelerce alınan her türlü tedbiri alacaktır. Tüm bu tedbirlere rağmen verinin kötü niyetli kişilerin eline geçmesi durumunda üye FONGOGO’dan herhangi tazminat talep etmemeyi kabul ve taahhüt eder.

FONGOGO 5651 sayılı yasa gereği üyelerinin trafik verilerini ve bu yasa ile veya yürürlükte olan veya ileride yürürlüğe girecek olan diğer mevzuat ile tutulması gereken tüm verileri tutmaktadır ve ilgili yetkili makamların talebi üzerine bu kişilere teslim etmekle yükümlüdür. Üye yasal zorunluluk nedeni ile tutulmakta olan bu veriler nedeniyle iletişiminin mahremiyetinin veya diğer haklarının zarara uğradığı iddiasında bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. FONGOGO bu verilerin saklanmasında ve imhasında gerekli tüm özeni göstermeyi taahhüt eder.

İ- Çerezlerin Kullanımı

FONGOGO bazı sayfalarında, internet sayfası akışını analizetmek, hizmetlerini kişiselleştirmek, site içeriğinin etkinliğini ölçmek ve sitegüvenliğini geliştirmeye yardımcı olması amacıyla "çerezler" (sabitsürücünüze yerleşen küçük dosyalar) kullanmaktadır.

Çerezler hakkında bilinmesi gereken birkaç önemli hususşöyledir:

a) Çerezler, kullanıcıları belirlemek ve oturumlarının açıkkalmasını sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

b) Çoğu çerezler "oturum çerezleri" dir, yanioturumun kapatılması ile sabit sürücüden otomatik olarak silinmektedir.

c) Çerezler, internet tarayıcısı izin veriyor ise, her zamanreddedilebilir. Ancak bu halde sitedeki bazı özelliklere ulaşmak mümkünolmayabilir.

d) Sitenin belirli sayfalarında ve FONGOGO’nun kontrolü dışında üçüncü kişilerinçerezleri ile de karşılaşılması mümkündür.

J- FONGOGO’NUN KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

Üye, bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda FONGOGO’nun defter kayıtlarıyla, bilgisayar ortamında tutulan her türlü kaydının, mikrofilm, mikro fiş ve bilgisayar kayıtlarının HUMK m.287 anlamında geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil oluşturacağını ve bu maddenin bir delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

K- UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

Bu sözleşme Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre yorumlanacak ve uygulanacaktır. Bu sözleşmenin yorumlanması ve uygulanması hakkındaki uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

Üye, işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini, kayıt onayını yaptığı andan itibaren işbu sözleşmede belirtilen şartları kabul etmiş sayılacağını ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.