Genel

Konvansiyonel finansman kanallarına alternatif olarak kitle fonlaması ile halka arz edilen girişimler yatırımcının yanı sıra müşteri kitlesi edinirler. Bu sayede girişim çok kısa bir sürede müşteri kitlesini artırarak hem ciro potansiyelini yükseltir hem de pazarda bilinirlik artırır. Kitle fonlaması fon toplamanın yanı sıra bir PR yöntemidir.

Platformlar aracılığıyla ve kampanyalar vasıtası ile şirketlerin belli bir miktar hisselerinin ihraç edilerek menkul kıymete dönüştürülmesi ve bu payların karşılığında toplanan tutarların emanet yetkilisinde toplanması işlemidir.

Girişimler, Girişimci (şirket yok) yada Girişim Şirketi statüsünde fonlama kampanyası başlatabilirler. Başvuran Girişim Şirketi A.Ş. ya da Limited olabilir. Girişimci ve Limited Şirket olarak başvuran girişimler topladıkları fona hak kazanabilmek için kampanya bitiş tarihinden itibaren 90 gün içerisinde A.Ş. kurmakla yükümlüdürler.

Kanunen platformumuzda fon toplayabilecek şirketlerin özellikleri aşağıdadır:
 • Teknoloji veya üretim faaliyetinde bulunmalı,
 • Türkiye Cumhuriyeti’nde tescilli Anonim Şirketi olmalı (fona hak kazandıktan sonra kurulabilir),
 • Düzenli olarak takip ve kontrol edilen tescil edilmiş internet siteleri bulunmalı,
 • Belli büyüklüğü aşan girişimlere platform aracılığıyla fonlama yapılamaz. En son yıllık ve varsa son güncel ara dönem finansal tablolarında aktif toplamının 450.000.000 TL’yi ve net satış hasılatı dışında kalan diğer gelirler toplamı ve net satış hasılatının her ikisinin de 270.000.000 TL’yi aşması halinde fonlama yapılamaz. Bu limitleri aşan şirketler izahname muafiyetinden yararlanamazlar ve borsada halka arz ile ilgili prosedürleri takip ederek kitleden fon toplayabilirler. Bu tutarlar periyodik olarak değişmektedir.
Aşağıda sayılan şirketler platformumuzda fon toplayamazlar:
 • Halka açık ortaklıklar,
 • Halka açık ortaklıklar ile sermaye piyasası kurumlarının önemli etkiye sahip ortak konumunda bulunduğu şirketler.

Teknoloji faaliyeti, katma değeri ve rekabet edebilirliği yüksek teknolojik ürün ve hizmet üretimini ve/veya teknolojik bir buluşun ticari bir ürün, yöntem ya da hizmete dönüştürülmesi amacıyla yürütülen teknoloji geliştirme faaliyetidir.

Üretim faaliyeti, yüksek katma değer ve istihdam yaratma potansiyeli taşıyan bir iş modeline bağlı olarak girdilerin belirli bir süreçten geçirilerek fiziksel ürüne dönüştürülmesi faaliyeti anlamına gelir.

Şirketinizin limited olması durumunda, kampanya süresinin sona ermesini takip eden doksan gün içinde anonim şirkete dönüşüm işlemlerinin tamamlanmış olması, dönüşüm öncesi bilançoda yer alan özkaynak kalemlerinin, dönüşüm sonrası ortaklığın açılış bilançosunda sermaye hesabı altında bir toplulaştırma yapılmadan, bilançoda ayrı kalemler olarak dönüşüm öncesi şirketin devamı olacak şekilde gösterilmiş olması ve söz konusu hususun tespitine ilişkin mali müşavir raporunun düzenlenmesi, toplanan fonun, anonim şirkete dönüşümü takiben fonlanan şirketin emanet yetkilisi nezdinde açılan bloke hesabına aktarılması öncesinde anılan mali müşavir raporunun kampanya sayfasında ilan edilmesi gerekir. Platform adına emanet yetkilisi nezdinde açılan hesapta bloke edilen fon, fonlanan şirketin emanet yetkilisi nezdinde açılan bloke hesabına aktarılır ve fonlanan şirket tarafından dönüşüm işlemlerinin tamamlanmasını takip eden 30 iş günü içinde toplanan fon tutarı kadar sermaye artırımı yapılır.

Girişimci tarafından yürütülen kampanyalarda, kampanya süresinin sona ermesini takip eden doksan gün içinde bir anonim şirket kurulması zorunludur. Anonim şirketin kurulması ile emanet yetkilisi nezdinde platform adına açılan hesapta bloke edilen fon, fonlanan şirketin emanet yetkilisi nezdinde açılan bloke hesabına aktarılır ve en geç kuruluş işleminin ticaret siciline tescilini takip eden otuz iş günü içinde fonlanan şirket tarafından toplanan fon tutarı kadar sermaye artırımı yapılır.

Girişimci tarafından kurulacak anonim şirketin TTK’nın 332 nci maddesinde belirtilen en az sermaye tutarının tamamının, emanet yetkilisi nezdinde platform adına açılan hesapta bloke edilen tutardan gerçek kişi girişimciler lehine ödenmesi ve bu şekilde ortağı gerçek kişi girişimciler olan bir anonim şirket kurulması mümkündür. Bu halde yatırımcılara fonlanan şirketin paylarının verilmesini teminen sermaye artırımının, kuruluş işlemlerinin tamamlanmasını müteakip en geç 2 iş günü içinde TTK’nın 416 ncı maddesi uyarınca yapılacak çağrısız genel kurulda alınacak karar ile tamamlanması ve bilgi formunda bu duruma ilişkin bilgiye açıkça yer verilmesi zorunludur. Bu alt bent kapsamındaki işlemler nedeniyle yatırımcıların uğrayacağı zararlardan platform ve girişimci müteselsilen sorumludur.

Şirketin kuruluşunda, fonlanan proje ve projeye ilişkin malvarlığı unsurlarının, TTK hükümleri saklı kalmak kaydıyla, girişimci tarafından ayni sermaye olarak konulması mümkündür.

Şirketin yatırımcılar ve girişimciden oluşacak ortaklık yapısına bilgi formunda yer verilir. Şirketin kurulmasından sonra, projeye ilişkin oluşacak haklar da dahil tüm malvarlığı unsurları fonlanan şirkete aittir.

Şirketin kurulmasından önce finansmanı sağlanan projeye ilişkin malvarlığı unsurlarının bulunması ve bunların fonlanan şirkete kuruluşta ayni sermaye olarak konulmaması halinde, söz konusu malvarlığı unsurlarının, yatırımcıların herhangi bir zarara uğratılmaması ve devir bedelinin fonlanan şirketin sermayesinin binde birini aşmaması kaydıyla, kuruluşu takip eden en geç 30 iş günü içinde fonlanan şirkete devredilmesi zorunludur. Bu işlemler nedeniyle yatırımcıların uğrayacağı zararlardan, girişimciler sorumludur.

Bir girişim 1 yıl içerisinde en fazla 2 kitle fonlaması kampanyası gerçekleştirebilir ve en fazla 20.000.000 TL fon toplayabilir. Bu tutar periyodik olarak değişiklik göstermektedir.

5.000.000 TL üzerindeki fonlamalarda asgari %5 nitelikli yatırımcı oranı aranmaktadır. Bu nedenle girişimcilerin fonlama kampanyaları öncesinde deneyimli yatırımcılarla iletişimde olmalarını tavsiye ediyoruz. 5.000.000 TL’nin altındaki fonlamalarda bu oran aranmaz.

500.000 TL. Sistemimiz bu miktarın altındaki fonlamalara açık değildir.

Platformumuzda fonlama kampanyası başlatılan her şirketten listeleme ücreti alınmaktadır. Fonlama başarıyla sonuçlandığı takdirde toplanan fon miktarı üzerinden % olarak hizmet bedeli şirkete fatura edilmektedir. Fonlama başarısız sonuçlanırsa hizmet bedeli alınmaz. Bunlara ek olarak Takasbank ve MKK’nın aldıkları ücretler bulunmaktadır. Kampanya başlatan şirketler imzaladıkları Kitle Fonlaması Sözleşme’miz çerçevesinde bu ücretleri ödemeyi taahhüt eder. Girişimci ücretlerine buradanulaşabilirsiniz.

Erken aşama, herhangi bir ticari geçmişi olmayan bir işletmenin değerlemesi zor olabilir. Fongogo sizin yerinize herhangi bir değerleme belirleyemez. Bilgilerinizi doldurup başvurunuzu yaptıktan sonra Yatırım Komitemizin incelediği bilgilerden biri şirketinizin değerlemesidir. Şirketinizin değerlemesinin diğer benzer şirketlerin değerlemesi ile karşılaştırıldığında mantıksız olduğunu düşündüğümüz takdirde değerlemenizi değiştirme talebinde bulunabiliriz.

Başlangıç noktası olarak, şirketinizin hangi aşamada yatırım aldığı önemlidir. Şirketiniz fikir aşamasında mı (tohum yatırım)? Yoksa ürününüz var ve satışlarınız başladı mı (melek yatırım)? ya da bir süredir satış yapıyorsunuz ve yatırımı şirketin büyümesini hızlandırmak için alıyorsunuz (Seri A yatırımı). Bunların hepsi girişimin hayatında farklı safhalardır. Hangi aşamaları ne kadar sürede geçtiğinizi göz önünde bulundurarak değerlemenizi belirleyebilirsiniz.

Yatırım öncesi değerleme şirketinizin yatırım almadan önceki değerlemesidir. Yatırım sonrası değerleme ise yatırım sonrası değerlemeniz anlamına gelir. Yani yatırım sonrası değerleme basitçe Yatırım Öncesi Değerleme + Yatırım Miktarı’dır.

Nominal değer (itibari değer), menkul kıymetin üzerinde var olan, bulunan değerlerdir. Anonim şirketlerde kuruluş veya sermaye artırımı esnasında, pay senedinin üzerinde yazılı değerden yani itibari değerden daha yüksek değerle çıkarılması halinde, bu itibari değer ile satış bedeli arasındaki fark emisyon primi olarak adlandırılır ve bu paya da primli pay denir.

Bir şirketi değerlemek için şirketin ne aşamada olduğunu bilmek çok önemlidir. Yeni başlayan bir şirket ile 5 senelik bir şirketin değerlemesi farklı olacaktır. Bunun yanısıra girişimin bulunduğu sektör, pazar, ürün, büyüme potansiyeli, takım gibi faktörler de değerlemeyi etkiler.

Değerleme için birçok farklı model bulunur. Olgunlaşmış, geçmiş finansalları ve verileri bulunan şirketler için yapılan değerlemeler ciddi analizlere dayalıdır. Şirket değerleme yöntemlerinden DCF (Discounted Cash Flow) yani İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi en çok kullanılandır. Bu yöntemde şirketin gelecek yıllardaki nakit akışları belirlenen indirgeme oranı ile bugünkü değerine getirilir ve elde edilen bu değer şirket değeri olarak kullanılır. Ancak, girişimler erken aşamada ise veya hızlı büyüme odaklı iseler nakit akışlarını etkileyen bir çok tahmini zor faktör olacaktır. Ayrıca geçmiş yıllara ilişkin veri de çoğu zaman yoktur; bu nedenle gelecek yılların tahminini belirsiz veriler üzerine yapmak zordur. Bir diğer yöntem Favök ya da Ciro çarpanı gibi şirketin var ise geçmiş operasyonel karlılığına bakılıp, piyasadaki diğer benzer şirketlerin çarpanlarına bağlı olarak bir değerleme metodu kullanılmasıdır. Ancak, DCF metodundaki gibi girişimlerin geçmiş verilerinin olmaması nedeniyle bu metot da girişimler için çok kullanılabilir bir yöntem olmaktan çıkmaktadır. Bunun yanı sıra girişim değerlemesinde finansallardan bağımsız birçok faktör olmasından dolayı finansal çarpanlar kıyaslamaya uygun olmayabilir.

Erken aşama girişimlere daha uygun değerleme yöntemleri:
Değerleme yöntemleri hakkında geçmiş verisi olan, olgun şirketler için kitaplar dolusu yazı yazılmıştır. Fakat yeni başlayan veya erken aşama olup hızlı büyüyen bir girişimin değerleme yöntemi nasıl olmalı? Girişimlerin 6 ay sonraki finansallarını bile tahmin etmek birçok varsayıma dayalıyken, gelecek nakit akım tabloları, FAVÖK’leri belirlemek ne kadar akıllıca olacaktır? O yüzden bireysel yatırımcılar tarafından girişimlere olan merak arttıkça kurumsal olmayan ama hızlı ve çözüm getiren değerleme metotları ortaya çıkmıştır.

 • Bunlardan biri “ScoreCard method” olarak bilinen Angel Capital Association’ın kurucusu Bill Payne tarafından geliştirilen, girişimlerin dünyadaki örneklerine bakılarak hazırlanan bir çeşit karşılaştırma metodudur. Şirkete en yakın global rakiplerin ilk yatırım turları (veya 2. evre veya 3. evre büyüklüklerine göre yatırım turları) listelenir. Medyan ile bir yatırım öncesi değerleme çıkartılır. Sonrasında ekip, Pazar büyüklüğü, ürün, rekabet, ortaklıklar, ek yatırım ihtiyacı gibi farklı konularda ağırlık belirlenir ve kendi şirketinizin bu bakımdan ne oranda daha iyi ya da daha kötü olduğu belirlenir. Ağırlık ve karşılaştırma oranları çarpılarak her başlık için bir faktör belirlenir. Faktörlerin toplamı ile ilk başta ortaya çıkan medyan çarpıldığında şirketinizin göreceli değerlemesine ulaşılır. Buradaki “göreceli” kelimesine dikkat etmenizi rica ederiz. Bu bakımdan, farklı değerleme yöntemleri ile de şirketinizi nasıl değerlendirdiğinizi hem kendinize hem yatırımcınıza kanıtlamanızı öneririz. (Kaynak: https://magazine.startus.cc/scorecard-pre-money-valuation-method-explained/ )
 • Diğer bir model “Dave Berkus’s Checklist Method” olarak bilinen şirketin yetkinliklerine verdiğiniz ağırlıklı ortalamaya göre hesaplanan değerleme türüdür. Yatırımcıların özellikle girişimlerde aradıkları özelliklere bağlı olarak hızlıca değerlemelerini bulmalarında faydalı bir yöntem olarak bilinir. Takım, fikir, ürünün gelişimi ve korunumu, stratejik ilişkiler ve operasyonel durumu gibi şirketin bulunduğu seviyeye bağlı olarak toplamda 5 başlık olacak şekilde her başlığa 0 ile 500 bin USD arası bir yatırım öncesi değer belirlenir (Türkiye için bu oranlar TL’ye çevrilebilir). Şirketin seviye oranı ve ilgili her başlığın değerlemesi çarpılıp, gelinen toplam tutar şirketin değerlemesi olarak kabul edilir. (Kaynak: http://blog.gust.com/248/ ).
 • on yatırım şirketlerinin de kullandığı diğer bir yöntem ise şirketlerin 3 yıl sonunda elde etmesi planlanan FAVÖK miktarına bakıp, onu çıkış yapabilecekleri tahmini bir çarpan ile çarpıp gününüz değerlemesine indirgemektir. Burada kullanılacak indirgeme/iskonto faktörü ise WACC (Weighted Average Cost of Capital) yani Ağırlıklı Ortalama Özsermaye Maliyeti (AOSM)’dir. Bu oran o ülkenin bono faiz getirisi ile ülke risk faktörünü hesaba katar. WACC hakkında detaylı bilgiye bu linkten ulaşabilirsiniz.
 • Son olarak, biz her zaman girişim dünyasında bir model daha olduğunu savunuyoruz. O da hissiyat. Ne kadar paraya ihtiyacınız olduğunu ve şirketinizin ne kadar hissesini bu anlamda paylaşmak istediğinizi bir terazinin iki kefesine koymanız gerekir. Önemli olan, bu terazinin kefelerindeki değerlerin hep dengede kalması. Eğer aradığınız yatırım tutarı ile çok fazla hisse verdiğinizi düşünüyorsanız biraz daha dayanmalı ve belki de daha iyi bir değerleme ile yatırımcı karşısına çıkmalısınız.


Bizim önerimiz, birçok farklı model sonrası şirketinizin değerlemelerini alt alta yazmanız ve bir medyan çıkararak şirketin değerlemesini belirlemenizdir (örneğin 4 metot kullandınız: 1. Metot 18m TL değerleme; 2. Metot: 17m TL değerleme; 3. Metot:15m TL değerleme; 4. Metot 10m TL değerleme. Bu sonuçların ortalamalarını alarak ortalama değerlemenize ulaşabilirsiniz.

Yeni yatırım turlarında farklı hisse grupları ihraç edilebilir (A, B, C,… şeklinde). Pay gruplarını sınıflandırmanın ana amacı farklı ortak gruplarına farklı imtiyazlar sunmaktır. Örneğin şirket kurucuları A grubu payların sahibi olurken, nitelikli yatırımcılara B grubu paylar ve nitelikli olmayan yatırımcılara C grubu paylar sunulabilir. Sistemimizde kampanya oluştururken pay grupları oluşturma ve farklı gruplara farklı imtiyazlar vermek tamamen girişimcinin kontrolündedir.

Platformumuzda kampanya oluşturabilmek için değerlemenizle beraber aradığınız fon miktarını belirlemeniz gerekmektedir. Yeni gelen yatırımcılara vereceğiniz hisse oranı Yatırım Miktarı / Yatırım Sonrası Değerleme’dir. Yeni yatırımcılara vermek üzere yeni hisseler ihraç edilecektir ve şirketinizin toplam hisse adedi yatırımcılara verilecek hisse oranı kadar artacaktır. Girişimcilerin hisse adetleri sabit kalacağından dolayı oranları seyrelir (sabit hisse adedi / daha fazla hisse). Bu nedenle yatırımcıya verilecek oranları belirlerken her yatırım turunda kendi hisse oranınızın seyreleceğini bilerek hesap yapın. Çok düşük oran belirlerseniz fırsat yatırımcı için çekiciliğini yitirebilir, çok yüksek oran belirlerseniz ilerleyen turlarda oranınız çok küçülerek motivasyonunuzu etkileyebilir. Erken safha yatırım turlarında yatırımcılara verilen hisse oranları %5-20 arasında değişmektedir

Girişimcilerin verecekleri hisse oranlarını ilerleyen turlarda kontrolü (%50) kaybetmemek üzerine hesaplamalarını tavsiye ederiz. Farklı yatırım turlarındaki değerlemelerinizi ve yatırım miktarlarınızı belirleyebileceğiniz ve bu sayede hisse oranlarınızı görebileceğiniz otomatik sermaye tablomuzu (capitalization table) kullanarak hisse oranlarınızı belirleyebilirsiniz.

Evet. Girişimciler veya girişim şirketinin ortakları, kampanya sürecinin başladığı tarihi takip eden 3 yıl içerisinde miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra nedenleriyle yapılacak devirler ile girişimciler veya girişim şirketi ortaklarının nitelikli yatırımcılara ya da kendi aralarında yapacakları devirler hariç olmak üzere paylarını devredemezler. Bu kısıtlama şirketinizde önemli etkiye sahip ortaklar için de geçerlidir (sermayenin %10 ve üzerine sahip yada yönetim kurulu imtiyazı bulunan ortaklar).

Kampanya Süreci

İlk adım Fongogo Yatırım üzerinden kampanya ön başvurunuzu yapmaktır. Ön başvuru formunda girişiminizi daha iyi tanımak adına basit bilgiler alınır. Bu formun doldurulup bize gönderilmesiyle ekibimiz şirketinizi değerlendirir. Değerlendirme kriterlerimize uygun şirketler detaylı kampanya oluşturma adımlarına yönlendirilir. Değerlendirmeden geçemeyen girişimlere kampanya ret bilgilendirmesi yapılır.

Detaylı kampanya adımlarına ilerleyen girişimlere tarafımızdan yatırım uzmanı atanır. Girişimler, kampanya adımlarında istenen bilgileri ve belgeleri sağlayarak Kampanya Sayfaları’nı, yatırım komitemize sunulmak üzere Kampanya Bilgi Formu’nu ve Fizibilite Raporu’nu oluştururlar. Girişimin sistemimize sağladığı ve yüklediği bütün bilgiler yatırım ekibimiz tarafından incelenir. Yatırım ekibimiz 2 alana odaklanır: Bilgilerin doğruluğu ve gerçekçiliği. Bu tespitlerin yapılabilmesi adına kampanya sayfasında ve bilgi formunda bahsi geçen bilgilerin rapor ve kaynaklar ile desteklenmesi gerekmektedir. Bunun yanısıra şirketin finansal projeksiyonlarının faaliyet gösterdiği pazara uyumlu olmaları beklenmektedir. Eksik ya da değişiklik gerektiren bilgi olması durumunda yatırım ekibimiz girişimi bilgilendirir ve gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra kampanya yeniden incelenir. Tüm süreç sistemimiz üzerinden ilerler. Yatırım uzmanı kampanya oluşturma sürecinin her aşamasında girişimin yanında olur ve girişimi yönlendirir.

Kampanya oluşturma aşamasında profesyonel destek almak isteyen girişimler anlaşmalı çözüm ortaklarımız ile iletişime geçebilirler.

Kampanya adımlarını bitirmiş ve istenen bütün bilgileri sağlamış olan girişimler sistemimiz tarafından otomatik olarak oluşturulan Bilgi Formu’nu ve kampanyaya özel Kitle Fonlama Sözleşmesi’ni imzalarlar ve bu evrakları platformumuza gönderirler. Bilgi Formu, yatırım komitemiz tarafından Değerlendirme Politikası ilkeleri çerçevesinde incelenir. Çoğunluk onayı alan girişimlerin fonlama kampanyaları başlatılır.

Kampanya adımlarında iletmiş olduğunuz bilgiler ile platformumuzda fonlama kampanyanıza ait özel bir kampanya sayfası oluşturulur. Bu sayfa üzerinden yatırımcılar fonlama kampanyanıza dair bilgileri görüntüler ve Yatırım Yap butonu ile yatırım yaparlar.

Kampanyanızı başlatabilmek için aşağıdaki bilgiler/evraklar gerekmektedir:
 1. Kampanya sayfası içerikleri
 2. Bilgi formu
 3. Geçmiş ve gelecek finansallar
 4. Video ve kampanya tanıtımı

Platformumuzda fonlama kampanyanıza ait özel bir kampanya sayfanız olur. Bu sayfa üzerinden yatırımcılar fonlama kampanyanıza dair bilgileri görür ve Yatırım Yap butonu ile yatırım yaparlar. Yine bu sayfa üzerinden kampanyanıza ait güncellemeleri yapabilir ve yatırımcıların sorularını cevaplayabilirsiniz. Kampanya sayfanız kampanya bitiş tarihinden itibaren 5 yıl yayında kalır.

Bilgi Formu, projenin veya girişim şirketinin ihtiyaç duyduğu fonun toplanabilmesi amacıyla kampanya sayfasında ilan edilen ve standartları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen formdur. Bilgi formları, Proje Bilgi Formu ve Girişim Şirketi Bilgi Formu olmak üzere ikiye ayrılır. İstenen bilgiler genelde benzer olmakla beraber şirketlerden ek bilgiler istenmektedir. Yatırım komitemiz, kampanya değerlendirmelerini Bilgi Formu üzerinden yapar.

Fongogo, kampanya adımlarında ileteceğiniz bilgi ve belgeler ile Bilgi Formu’nuzu oluşturacaktır. Bilgi formu oluşturmak için daha detaylı bilgiyi Kampanya Rehberi’mizde bulabilirsiniz. Bilgi Formunu oluşturmak için ihtiyacınız olan bilgiler özetle şunlardır:

 • Şirket kuruluş bilgileri (yasal isim, kuruluş tarihi, vergi levhası vb.)
 • Kurucu ortak, yönetim kurulu ve yönetici bilgileri
 • Sermayeyi temsil eden pay bilgileri (esas sözleşmeyi yansıtan)
 • Faaliyet Konusu ve İş Modeli ile ilgili bilgiler
  • İş modelinin ve ürünün açıklaması
  • Organizasyon şeması
  • İş Modeli Kanvası
  • Bugüne kadar aldığınız yada alacağınız teşvikler/patentler/lisanslar
 • Sektör ve Pazar Analizi
  • Pazar bilgisi
  • Rekabet bilgisi
  • Hedef kitle bilgisi
  • SWOT analizi
 • Finansal Bilgiler
  • Kampanya sahibi şirket ise geçmiş dönem finansal tablolar (bakınız: Bilgi Formu Ekleri):
   • Finansal Durum Tablosu
   • Gelir Tablosu
   • Nakit Akış Tablosu
  • Gelecek Dönem finansal tablolar
   • Gelir/Gider Projeksiyonları
  • Önceki borç, yatırım ve öz sermaye artışlarına ilişkin bilgiler (tarih, tutar ve zam koşulları gibi)
 • Fonlama
  • Kampanyanızda sunmak istediğiniz şartlar (pay grupları, imtiyazlar vb.)
  • Hedef fon & pay oranı: şirketinizi bir sonraki seviyeye taşımak için ihtiyacınız olan fon miktarı ve bu miktar karşılığı arz edeceğiniz pay oranı
  • Yatırım Öncesi Değerleme: Değerlemenizi destekleyici raporunuz bulunuyorsa yükleyiniz.
  • Fon kullanım raporu: aldığınız fonu hangi gider kalemleri için kullanacağınız (bakınız: Bilgi Formu Ekleri)
 • Girişiminizde ve sektörde gördüğünüz potansiyel riskler
 • Bilgi Formu Ekleri
  • Girişimci ve ekip üyelerinin özgeçmişleri (proje ise)
  • Atıf yapılan/referans verilen veri ve raporların kaynakları (proje ise)
  • Esas Sözleşme (şirket ise)
  • Şirkete ait finansal raporlar (şirket ise)
  • Fon kullanım raporu
  • Pay satış raporu (varsa)

İş modeli kanvası, iş modelinizi tanımlamanın ve doğru değerlendirilmesini sağlamanın en yaygın ve kolay yoludur. Bu Kanvas ile iş modelinizi bir çerçeveye oturtarak hem iş modelinizi en önemli noktalarıyla basitçe ifade ederken hem de herkes tarafından aynı şekilde, açık olarak anlaşılmasını ve aktarılmasını sağlar. İş modeli kanvası, girişimcilere iş fikirlerini değişen koşullara göre güncelleyebilecekleri aynı zamanda da kolayca anlayabilecekleri ve anlatabilecekleri görsel bir şablon sunar. İş modeli kanvasının hedefi, şirketlerin iş modellerini ve değer önermelerini yenilemek için en iyi araçları elde etmelerine yardımcı olmaktır. Bu yalnızca stratejik planlama ve model oluşturmaktan ibaret değildir. Kanvas iş modeli ile aynı zamanda inovatif, birleşme, satın alma ve yatırım kararlarınızı kolaylaştırırsınız.

Evet. Fongogo Yatırım’da fonlama başlatmak ve yatırım yapmak için üye olunması gerekmektedir.

Hedef fon kampanya süreniz boyunca arayacağınız toplam fon tutarıdır. Girişiminizi bir sonraki aşamaya taşımak ve planlarınızı gerçekleştirmek için toplam ihtiyaç duyduğunuz fon miktarını burada vermelisiniz. Bir plan yapın ve bu plana ilişkin olarak gerçekte ihtiyacınız olan fonu net olarak belirleyin. Planlama için girişiminizin gerek duyduğu harcama kalemlerini belirleyerek bir piyasa araştırması yapmanız yerinde olacaktır. Kampanya süreniz boyunca bu tutara ulaştığınızda kampanyanız başarılı sayılacaktır ve kapanış işlemlerine geçilecektir. Hedef fon miktarına ulaşamazsanız kampanyanız başarısız sayılır ve yapılan yatırımlar yatırımcılara iade edilir.

Belirlediğiniz hedef fonun %20 üzerinde ek fon toplama hakkınız bulunmaktadır. Bu seçimi kampanya oluşturma adımlarımızda yaparsınız. Ek fonlama ile gelecek yatırımcılarınız diğer yatırımcılarla aynı haklara sahip olacaktır. Ek fonlama yapıldığı takdirde yatırımcılara %20 daha fazla hisse vereceğinizden paylarınızda ek seyrelme olacaktır

Fonlama kampanyalarının süresi en fazla 60 gündür. Bu süre içerisinde hedeflenen fon miktarına ulaşıldığı takdirde fonlama kampanyası başarılı sayılır ve tebliğin belirlediği süreçler tamamlandığı takdirde toplanan fon girişime aktarılır. Bu süre içerisinde hedef fona ulaşılamazsa kampanya başarısız sayılır ve yatırım miktarları yatırımcılara iade edilir. Bu süre tebliğin izin verdiği maksimum süre olup kampanya sürenizi kendiniz belirleyebilirsiniz.

Kampanya adımlarında fazla fon toplama seçeneğini seçmediyseniz projeniz hedef fon (ve varsa ek fon) miktarına ulaştığında başarılı sayılır ve kampanya sonlandırılır. Fazla fon seçeneği seçilmişse hedef fonunuza ulaşsanız dahi belirlediğiniz kampanya süresi boyunca fon toplarsınız.

Evet. Kampanyanızı süreden bağımsız olarak hedef fon yada hedef fon + ek fonunuza ulaştığınız takdirde sonlandırabilirsiniz. Kampanya adımlarında Fazla Fonlama seçeneği seçilmemişse kampanyanız erken sonlanacaktır. Erken sonlanmanın gerçekleşebilmesi için bütün yatırımcılarınızın cayma haklarını kullandıktan sonra hedef fona ulaşmış olmanız gerekmektedir.

Canlıya alınan kampanyanızı, kampanya sayfanızdan yönetirsiniz. Buraya profilinize girdiğiniz zaman, Kampanyalarım bölümünden erişebilirsiniz. Kampanya sayfanız aşağıdakileri yapmanızı sağlar:

 • Kampanyanızla ilgili kilit istatistikleri görüntüleyebilirsiniz (fonlanan miktar ve ilgili hisse oranı, yatırımcı sayısı ve yatırımcı başına yatırım miktarı);
 • Güncellemeler yapabilirsiniz;
 • Kampanyanızla ilgi veri ve analitiklere erişebilirsiniz;
 • Kampanyanızdaki tüm yatırımcılara e-posta gönderebilirsiniz;
 • Gizli dosyalara gelen yatırımcı taleplerine cevap yazabilirsiniz;
 • Kampanyanızın canlı performansını görüntüleyebilirsiniz;
 • Potansiyel yatırımcılarınızın sorularını cevaplayabilirsiniz.

Kitle fonlaması kampanyalarında ilk hafta çok önemlidir. Tavsiyemiz aradığınız fon miktarının minimum %30’una kampanyanızın ilk gününde ulaşmanızdır. Kampanyanızı farklı mecralardan duyurmak adına kampanya sayfanızda sosyal medya paylaşım butonlarımız bulunmaktadır. Ayrıca kampanya URL’nizi çevrenizle paylaşarak daha fazla kitleye ulaşmanız son derece önemlidir. Girişimler, platformumuzda paya dayalı kitle fonlaması kampanyası oluşturmanın yanı sıra bir pazarlama planı oluşturmalıdırlar ve aktif olarak bu planı uygulamalıdırlar. Toplam bütçeniz içine kampanyanızın duyurusu için harcayacağınız pazarlama bütçesini (toplam fon miktarınızın %5-10’u arasında değişir) de eklemenizi tavsiye ederiz.

Kampanya süresince yatırımcılardan toplanan fonlar, emanet yetkilimiz Takasbank nezdinde girişiminiz adına düzenlenen bloke hesapta birikir. Şirket ortaklarının ya da Fongogo’nun bu hesaba ulaşımları yoktur. Kampanya süresi içinde fonlama hedefine ulaşan kampanyalar başarılı sayılır. Şirket, kampanya bitiş tarihinden itibaren 30 gün içinde toplanan fon tutarı kadar sermaye artırımı yapmakla yükümlüdür. Eğer Girişim, proje olarak başvurmuşsa (şirket yoksa), 90 gün içinde şirket kurulumunu yapmakla ve kuruluş işleminin ticaret sicilini takip eden 30 gün içerisinde sermaye artırımı yapmakla yükümlüdür. Sermaye artırımını takiben Fongogo her bir yatırımcının sağladığı fon tutarını ve bunun karşılığında çıkarılacak payların toplam nominal değer bilgisini MKK’ya iletir. Şirket ise tüm payların MKK nezdinde kayden oluşturulmasını ve hak sahiplerinin hesaplarına aktarılmasına yönelik işlemleri gerçekleştirir. Sermaye artırımının tamamlanıp tüm payların MKK nezdinde kayden oluşturularak hak sahiplerinin hesaplarına aktarılmasıyla Takasbank nezdindeki bloke hesaptaki fon miktarı Şirket’e aktarılır.

Evet. Kampanya adımlarında hedef ve ek fonunuza ilave fon toplama seçeneğiniz bulunmaktadır. Bu opsiyon seçilmemişse hedef fonunuza ulaştığınızda kampanya sürenizden bağımsız olarak kampanyanız sonlanacaktır (eğer ek fon seçilmişse hedef fon + ek fona ulaştığınızda). Fazla fon toplama opsiyonunu seçerseniz kampanyanız hedef fon + ek fonla sınırlandırılmayacaktır. Hedefinize ulaştığınızda kampanya sonlanmaz, kampanyanız sürenizin bitimine kadar aktif kalır ve fon toplamaya devam eder. Fazla fon toplama durumunda hedef fonunuz üzerindeki miktarların yatırımcılara geri iadesi olacaktır.

Kampanya süresi içinde yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek değişikliklerin veya yeni hususların ortaya çıkması halinde Bilgi Formu’nda değişiklik yapılması gerekmektedir. Bu durumda Bilgi formu, değiştirilmesi ya da yeni eklenmesi öngörülen hususları içeren kısımları ile birlikte derhal platformumuza iletilmelidir. Bilgi formunun değiştirilmesi ya da yeni eklenmesi öngörülen hususları içeren kısımları yapılacak bildirim tarihinden itibaren 2 iş günü̈ içinde yatırım komitemiz tarafından onaylanır ve kampanya sayfasında derhal yayımlanır. Platform, ilgili girişim şirketi veya projeye yönelik fon sağlama talebini iletmiş olan üyelere eşanlı olarak uygun iletişim araçlarıyla bilgilendirme yapar. Bilgi formunda yapılan ek ve değişikliklerin yatırım komitesi tarafından onaylanarak yayımlandığı tarihten önce ödeme emrini veren yatırımcılar açısından düzenlenen cayma hakkı süresi bilgilendirme anından itibaren yeniden başlar. Yatırım komitesi ilave gelişmelerin niteliğini ve potansiyel etkilerini değerlendirerek kampanya sürecini iptal edebilir.

Kampanya ön başvurunuz kabul edildiği takdirde ekibimizden bir yatırım uzmanı girişimize atanır. Uzmanımız, kampanya oluşturma, fonlama ve fonlama sonrası süreçlerde size destek verir. Buna ek olarak çözüm ortaklarımızla girişimlere yatırım öncesi ve sonrası olmak üzere destek paketleri oluşturduk. İlgilenen girişimler çözüm ortaklarımızdan aşağıdaki hizmetleri alabilirler:
Fonlama Öncesi hizmetler:
 • Şirket kuruluşu
 • Mentorluk
 • Yatırımcı hazırlığı
 • Sunum hazırlığı
 • Pazar araştırması
 • Ticari fizibilite
 • Senaryo yazımı
 • Video prodüksiyonu
 • Bilgi formu yazımı
Fonlama Sonrası Hizmetler:
 • Muhasebe
 • Hukuki hizmetler
 • Denetim
 • Patentleme
 • Mentorluk
 • Üretim
 • Pazarlama
Destek paketlerimiz hakkında detaylı bilgiyi Çözüm Ortaklarımız sayfamızdan görüntüleyebilirsiniz.

Kampanya Sonrası Süreç

Topladığınız fonun emanet yetkilimizden kampanya oluştururken bize sağlamış olduğunuz şirket hesabınıza transferi ile kampanya süreci sona ermektedir. Bu safhada yatırımcılarınızın payları MKK nezdinde kaydileştirilmiştir.

Başarılı olan fonlama sonrası toplanan fon tutarınca sermaye artışı yapan kampanya sahibine MKK nezdinde payların kayden oluşturulması işlemi ardından fonun aktarılmasıdır.

Toplanan fonun girişimciye aktarılması için girişimcinin şirketi yok ise 90 gün içerisinde şirket kurması, 30 gün içerisinde fon tutarı kadar sermaye artırması, platformdan alınan liste ile MKK'ya bir aracı kurum üzerinden başvurarak yatırımcı paylarını kaydileştirmesi gerekmektedir. Girişimci şirket olarak başvurmuşsa 90 günlük şirket kurma sürecinden muaftır.

Platformumuz üzerinden kampanyanıza yatırım yapmış yatırımcıların kimlik ve sağladıkları fon bilgileri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) veritabanında elektronik olarak kayıt altına alınmaktadır. İlerleyen dönemde sermaye yapınızın takibi MKK üzerinden olacaktır. Bu nedenle başarılı fonlama kampanyası sonrası girişimler yatırımcı ve fonlama bilgilerini MKK’ya sağlamakla yükümlüdür.

Kitlelerden fon toplamanın getirdiği sorumluluklar bulunmaktadır:

1. Bağımsız denetim raporu
Emanet yetkilimizden girişime fon aktarımı yapıldıktan sonra girişimin tabi olduğu raporlama kriterleri vardır. İlk olarak 1.362.000tl üzerindeki fonlamalarda fonun kendine aktarıldığı tarihten itibaren yıllık olarak, bu tutarın altındaki fonlamalarda ise bilgi formunda belirtilen fon kullanım tarihi itibarıyla ve her halükarda toplanan fon miktarına bakılmaksızın fonun tamamının kullanıldığı tarih itibarıyla SPK tarafından listeye alınmış bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanacak olan özel amaçlı bağımsız denetim raporu ile toplanan fonun bilgi formundaki amacına göre kullanıldığının denetimi yapılır.

2. Fon Kullanım Raporu
Girişimler kampanya bitiş tarihinden itibaren her 6 ayda bir ve fon kullanım tarihi itibariyle platformumuzdaki Kampanya Sayfaları’ndan şirketin mevcut durumuna ve fonun kullanıldığı yerlere ilişkin fon kullanım raporlarını sunmalıdırlar.

3. Şirket Metrikleri
Ayrıca yatırımcılarınızı aydınlatma amaçlı periyodik olarak şirketinizin takip ettiği metrikleri Yatırım Takip Ekranı’na yüklemenizi istiyoruz. Bu ekrandan şirketinize dair her türlü gelişmeyi yatırımcılarınızla paylaşabilirsiniz.

4. Kamuyu Aydınlatma
Kitlesel fonlama kampanyası gerçekleştiren şirketlerin kamuyu aydınlatma sorumlulukları bulunmaktadır. Aşağıdaki hususlardan herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda girişimin kamuyu aydınlatması gerekmektedir:
  a. Girişim şirketi aleyhine fesih davası açılması, bu davanın sonuçlanması, varsa esas sözleşmede tayin edilen bir fesih sebebinin gerçekleşmesi veya genel kurulda girişim şirketinin feshine karar verilmesi,
  b. Girişim şirketinin konkordato için başvurması, bu başvurunun sonuçlanması,
  c. Girişim şirketi aleyhine iflas davası açılması, bu davanın sonuçlanması veya girişim şirketinin tasfiyesi sonucunu doğurabilecek sona erme nedenlerinden birinin gerçekleşmesi ve,
  d. Girişim şirketinin yönetim kontrolu¨nu¨n el değiştirmesi.
Yukarıdaki maddelere ek olarak girişim şirketinin TTK uyarınca hazırlanan finansal tablo ve raporları veya Vergi Usul Kanunu uyarınca hazırlanan yıllık finansal tabloları ile faaliyet raporları ilgili takvim yılını izleyen dördu¨ncu¨ ayın sonuna kadar şirketin tescilli internet sitesi ve Kampanya sayfasından kampanyanın gerçekleştiği yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar ilan edilmelidir.

5. Genel kurul prosedürleri
Bu prosedürler hakkında detayı aşağıda bulabilirsiniz.

Fongogo’da başarılı kampanyaların izleyeceği genel kurul prosedürleri aşağıdaki gibidir:

 1. Şirketler genel kurullarını toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, şirketin internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ve kampanyanın gerçekleştiği takvim yılını izleyen beşinci yılın sonuna kadar kampanya sayfasında yayımlanan ilanla çağırmak zorundadırlar. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır.
 2. Şirketlerin genel kurul toplantılarında, ortaklık merkezinin yurt dışına taşınması ile bilanço zararlarının kapatılması için yükümlülük ve ikincil yükümlülük koyan kararlar hariç olmak üzere, Kanunda veya esas sözleşmelerinde açıkça oran belirtilmek suretiyle daha ağır nisaplar öngörülmediği takdirde sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır.
 3. Şirketlerin genel kurullarında gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın Kurulun görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur.
 4. Şirket sermayesinin en az onda birini temsil eden sermayedarların genel kurul gündemine madde ekletme hakkı bulunmaktadır. Bu hak, gündem maddelerine ilişkin karar taslaklarının görüşmeye sunulmasını da kapsar.
 5. Şirketlerde yeni pay alma haklarının kısıtlanmasına, kayıtlı sermaye sisteminde yönetim kuruluna yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisinin verilmesine ve sermaye azaltımına ilişkin kararların genel kurulca kabul edilebilmesi için, esas sözleşmelerinde açıkça oran belirtilmek suretiyle daha ağır nisaplar öngörülmediği takdirde, toplantı nisabı aranmaksızın, ortaklık genel kuruluna katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartı aranır. Ancak, toplantıda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması hâlinde, esas sözleşmede açıkça daha ağır nisaplar öngörülmedikçe, toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınır. Bu işlemlerde taraf olan ortaklar bu işlemlerin onaylanacağı genel kurul toplantılarında oy kullanamazlar. Bu fıkrada belirtilen nisapları hafifleten esas sözleşme hükümleri geçersizdir.
 6. Şirketlerin genel kurul toplantılarına, yönetim kurulu tarafından MKK’dan sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Bu listede adı bulunan hak sahipleri kimlik göstererek genel kurula katılırlar. Genel kurula katılacaklara ilişkin liste, genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanır. Bu listede pay sahipleri, intifa hakkı sahipleri ile bunların varsa vekil tayin ettikleri kişilerin kimlik bilgilerinin ve payların itibari değerlerinin bulunması gerekir. Listede bulunacak asgari bilgiler, listenin alınma yöntemi ve zamanı ile ilgili usul ve esaslar MKK tarafından belirlenip şirketlere duyurulur.
 7. Şirketlerin genel kurullarına elektronik ortamda katılım, MKK tarafından sağlanan elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilir.
 8. Şirketleşmiş girişimler isteğe bağlı olarak genel kurullarını elektronik ortamda yapabilirler. Bu uygulama, e-GKS adı verilen “Elektronik Genel Kurul Sistemi” üzerinden gerçekleştirilmektedir. E-GKS; şirketler, pay sahipleri, temsilciler, aracı kuruluşlar ve diğer paydaşlar açısından genel kurul öncesindeki, toplantı anındaki ve sonrasındaki bütün işlemlerin elektronik imzayla (e-imza) yapılabildiği bir platformdur. Bu platform, sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesine ilişkin işlemleri gerçekleştiren, bu araçlar ile bunlara bağlı hakları kayden izleyen ve e-GKS hizmet sağlayıcısı olarak yetkilendirilen Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca sağlanmaktadır. e-imza için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yetkilendirilen Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarından alınabilir.
  https://www.btk.gov.tr/elektronik-sertifika-hizmet-saglayicilari
 9. Genel kurul toplantılarına ilişkin ön hazırlık ve yasal merasimler ile toplantı anına ilişkin her türlü işlemin elektronik olarak gerçekleştirilebildiği E-GKS, şirket ortaklarının;

  ✔ Paylarını bloke etmeden elektronik ortamda işlem yapabilmelerine,
  ✔ Temsilci tayin edip oy talimatı verebilmelerine,
  ✔ Fiziki ortamda yapılmakta olan toplantıyı eş zamanlı olarak takip edebilmelerine,
  ✔ Görüntü ve ses aktarımı sayesinde fiziken genel kurula katılmaksızın internet erişimi olan her yerden genel kurulu canlı olarak izleyebilmelerine,
  ✔ Görüşülen gündeme ilişkin görüş ve önerilerini eş zamanlı olarak gönderebilmelerine,
  ✔ İlgili gündemin oylamasına geçilmesi ile birlikte oylarını toplantıya fiziken katılanlarla eş zamanlı olarak kullanabilmelerine ve
  ✔ Tüm süreçlere ilişkin bilgi ve bildirimleri anlık olarak alabilmelerine Imkan sağlamaktadır.
 10. E-GKS, genel kurul çağrısından başlayıp, toplantı sonunda tutanağın imzalanmasına kadarki tüm işlemlerin elektronik ortamda yapıldığı bir uygulamadır.

  Elektronik Genel Kurul Sistemi Sitesine giriş ve ayrıntılı bilgi için, https://www.mkk.com.tr/kurumsal-yonetim-hizmetleri/e-gks-elektronik-genel-kurul-sistemi adresini ziyaret edebilirsiniz.

Girişimler, toplanan fonları finansmanı talep edilen projeden kaynaklanmayan borçların ödenmesinde kullanamaz. Bağımsız denetim sonucu bu durumun ortaya çıkması durumunda mevzuata aykırı davranıştan işlem yapılır.

Yatırımcılarınız en büyük savunucularınız, en sadık müşterileriniz ve değerli bir bilgi ve uzmanlık kaynağı olabilir. Bu nedenle hepsine şirketinizin en son haberleri ve ilerlemeleri ile ilgili bilgilendirmelerde bulunmalısınız. Tebliğ gereği raporlamaların yanısıra yatırımcılarınızı şirketinizdeki gelişmeler konusunda en az üçer aylık periyodlarla güncellemeniz gerekmektedir. Kampanya sayfanızdan şirketinize dair tüm güncellemeleri yapabilirsiniz.

Bir girişim 1 yıl içinde en fazla 2 kampanya yapma hakkına sahiptir. Fongogo Yatırım ile tekrar bir kampanyada fon topluyorsanız, mevcut yatırımcılarınızı önceki turda sağladıkları bilgiler vasıtasıyla eski kampanya sayfanızda bir güncellemeyle ya da e-posta yoluyla yeni turunuza yönlendirebilirsiniz.

Hayır. Tebliğ, herhangi bir platformda aktif kampanya bitmeden yeni bir fonlama kampanyası açılmasını yasaklamaktadır.

Şirketiniz başarısız olabilir veya yatırımcılara geri dönüş sağlayacak kadar büyüyemeyebilir. Böyle bir durumda, yatırımcılar tasfiye sürecine katılmak istemeyebilir ya da hisselerini sembolik bir tutarda kurucu ortağa devretmek isteyebilir, ya da zararda olacak şekilde üçüncü bir partiye devredebilir. Bu aşamalarda yatırımcılarla iletişimde olmak kararların hızlı alınması açısından faydalı olacaktır.

Fongogo Yatırım’da fonlanan her şirket aldığı fonu sermaye artışı olarak şirkete aktarmak zorundadır. Toplanan fon Bilgi Formu’nda gösterildiği üzere gider kalemleri için harcanmalıdır. Kurucu ortakların toplanan fondan gelir elde etmelerinin tek yolu şirketin bordrolu ve maaşlı elemanı olarak çalışmaları ya da payları oranında temettü geliri elde etmeleridir. Şirketten ortaklar adına borç almak kesinlikle yasaktır. Bu tarz durumlar saptandığı takdirde yatırımcıların hukuki hak arama hakları vardır.

Daha önce reddedildiyseniz tekrar başvurabilirsiniz. Reddedilme hususlarını da göz önüne alarak projenizde gereken geliştirmeleri yaptığınız takdirde ekibimiz projenizi yeniden inceleyecektir.

Kitle fonlaması işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Bunlar arasında yatırımın kısmi yada tümünün kaybı, payların devir imkânının kısıtlı olabileceği, kar payı da dahil olmak üzere herhangi bir getiri elde edilememesi ve yatırım yapılan girişimin ticari hedeflerine ulaşamaması gibi riskler bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Kitle fonlama faaliyetleri riskleri için Genel Risk Bildirimi’mizi, karşılaşabileceğiniz risk tipleri için Özel Risk Bildirimi’mizi inceleyebilirsiniz.

Fongogo, III-35/A.2 sayılı Kitle Fonlaması Tebliği (“Tebliğ”) kapsamında paya dayalı kitle fonlaması faaliyetinde bulunmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından listeye alınmış bir şirkettir. Paya dayalı kitle fonlaması ve bu kapsamda platformların sunduğu hizmetlere yahut diğer kitle fonlaması faaliyetlerine ilişkin bilgilere internet sitemiz ve Tebliğ aracılığı ile ulaşabilirsiniz. Fongogo hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi veya yatırım analizi sunmaz, bir girişimci veya girişim şirketine ilişkin yatırım önerisinde bulunmaz, yatırımın belirli bir yatırımcı için uygunluğunu teyit etmez, saklama hizmeti sunmaz ve hiçbir durumda bu e-postanın içeriği bu şekilde yorumlanamaz. Kişiler kendi yatırım kararlarını, kendileri, gerekli belgeleri inceleyerek, yatırımcı gereksinimlerini, yatırım limitlerini ve yatırım konusu araçları yeniden satma imkanı hakkında ayrıntılı bilgiler edinerek ve her türlü yatırım kararının riskler içerebildiğini gözeterek vermelidir. Kitle fonlaması ve Platform’da yayımlanan ilgili kampanyalar özelinde bu risklere ilişkin çeşitli bilgilere konu ile ilgili bilgilendirme formları veya açıklamalar aracılığıyla ulaşabilirsiniz.